Korets mål

2010
04.16

Toneangivende og grensesprengende

Som en naturlig konsekvens av vår stadig økende medlemsmasse, vårt betydelige internasjonale engasjement og kunstneriske status, jobber koret kontinuerlig med visjoner, verdier og mål. Verdikommisjon I la fram sitt forslag for årsmøtet i 2008 og fikk gjennom sin visjon: Elverum Mannskor skal være toneangivende og framstå som det naturlige førstevalg. Under årsmøtet 2015 la Verdikommisjon II fram sin revidering av korets viktigste føringer for virksomheten. Et enstemmig årsmøte vedtok det nye settet med visjon, mål og verdier:

Visjon
Elverum Mannskor skal være et grensesprengende kor.

Hovedmål
Elverum Mannskor skal ha ambisjoner om musikalsk kvalitet som skal gå hånd i hånd med kameratskap og sangerglede. Koret skal fremme stolte mannskortradisjoner, men skal føre kulturen videre på en grensesprengende måte. Koret skal framstå kreativt, profesjonelt og med glimt i øyet

Verdier
Engasjement, profesjonalitet, kreativitet, kameratskap, respekt og synlighet.

Elverum Mannskors vedtekter

 

Elverum Mannskors vedtekter ble også endret etter forslag fra den nedsatte Verdikommisjonen og ble først revidert under årsmøtet 2008, senere i 2009 og sist i 2015. De vedtatte vedtektene ser nå slik ut.

§1. Årsmøte

Årsmøtet består av korets betalende medlemmer og avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling skjer med 14.dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

1. Presidentskapets årsberetning
2. Revisorgodkjent årsregnskap
3. Budsjett
4. Presidentskapets handlingsplan
5. Kontingent
6. Valg

Når presidentskapet finner det påkrevd, eller når minst 2/3 av korets medlemmer krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med 14.dagers varsel. Vedtektsendring skjer med 2/3 flertall.

§2. Presidentskapet

Presidentskapet består av president, fire medlemmer og  1 varamann. Kontinuitet i presidentskapet sikres ved at medlemmene velges for henholdsvis ett og to år.  President velges hvert år. Presidentskapets viktigste arbeidsoppgaver er å gjennomføre korets vedtatte handlingsplan. Presidentskapet konstituerer seg selv.

§3. Valgkomite

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet.  For å sikre kontinuitet velges det ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år. Valgkomiteen fremmer forslag på følgende; President, presidentskapets medlemmer og varamann, to revisorer  og medlemmer til valgkomiteen.

Det er valgkomiteens ansvar å sørge for kontinuitet og et godt sammensatt presidentskap med kompetente og godt motiverte medlemmer

Comments are closed.


WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera